Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van agilepixels.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door AgilePixels. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Deze algemene voorwaarden zijn met ingang van 1 juni 2020 van toepassing op ieder gebruik van de website agilepixels.com , op alle diensten die door AgilePixels worden aangeboden en op alle overeenkomsten die AgilePixels aangaat voor het gebruik van de website en de diensten.

Door het bezoeken van onze website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. AgilePixels raadt iedereen die gebruik maakt van de website of van een van onze diensten aan, deze algemene voorwaarden vooraf te lezen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AgilePixels is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij AgilePixels.

Het is de gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers van ons platform te verzamelen en/of deze gebruikers te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten. In onze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe AgilePixels omgaat met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze website gebruikt.

Minderjarigen

De diensten van AgilePixels zijn slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

Programmeer- en typfouten

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met AgilePixels te mogen claimen of te veronderstellen.

AgilePixels streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. AgilePixels aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Misbruik van de website

Klachten over de dienstverlening van AgilePixels kunt u indienen via een email naar info@agilepixels.com . Klachten dienen binnen twee maanden nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de algemene voorwaarden en/of de privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. AgilePixels kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de website verstoort. Deze zijn te vinden onder Overtreding.

AgilePixels kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan AgilePixels binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven,
bijvoorbeeld aan de politie.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van agilepixels.com op deze pagina. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een
dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

Indien een of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet.

Overtreding

Indien de gebruiker met de algemene voorwaarden en/of de privacy policy in overtreding is behoudt AgilePixels zich het recht tot de volgende acties:

  • AgilePixels kan de desbetreffende gebruiker uitsluiten van de diensten van AgilePixels of bepaalde functionaliteiten voor deze gebruiker beperken
  • AgilePixels kan uw gegevens doorgegeven aan justitie of aan een rechthebbende
  • AgilePixels kan eventueel gemaakte kosten in rekening brengen

Laatst bijgewerkt: 02-06-2020

Recente reacties
    Categorieën
    • Geen categorieën